subsidies

professionele ondersteuning van huishoudelijke elektrische installaties

Algemene voorwaarden toepasselijk op online diensten van www.ampeire.be

Al onze overeenkomsten tot verkoop en levering worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door het bestelformulier voor deze diensten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of bij de hernieuwing ervan, zoals ze voorkomen op de website van de Ampeire bvba.

Artikel 2. Koop

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling en bevestiging per email door Ampeire bvba.
Indien Ampeire bvba de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel als mogelijk weten aan de contractant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 3. Betalingsmodaliteiten en eigendomsvoorbehoud

De contractant is ertoe gehouden de prijs te betalen zoals die werd overeengekomen. Betalingen gebeuren vooraf door het te betalen bedrag te storten op rekeningnummer ING 320-0469574-67, onder vermelding van het bestelnummer zoals dat voorkomt op de offerte en de bevestigingsmail.
Zolang de contractant de totale prijs van de goederen niet heeft betaald, blijven ze eigendom van Ampeire bvba.

Artikel 4. Levering en Leveringstermijn/transport

De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van betaling. Bij het verstrijken van deze termijn zal de contractant per email worden ingelicht en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren.
In geen geval heeft de contractant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.

Artikel 5. Klachten en bezwaren

Klachten, waaronder verstaan alle grieven m.b.t. de geleverde goederen en/of factuur, dienen binnen 8 dagen via een aangetekende brief, gericht aan Ampeire bvba op het adres Collegelaan 77 bus 2, B-2140 Borgerhout worden ingediend. Na deze termijn is geen enkel bezwaar meer ontvankelijk.
Terugzending kan alleen na onze voorafgaande goedkeuring.

Artikel 6. Waarborg

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de producent of door de invoerder of door de groothandelaar. Indien de naleving van de waarborg onze inmenging noodzaakt, kennen we ons het recht toe om de klant de kosten van de deposito, de port en de administratie te faktureren die ons bedrijf opgelopen heeft.

Artikel 7. Prijzen

De prijzen die vermeld zijn op de website (www.ampeire.be), zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, verpakking, vervoer,… De prijzen zijn vermeld in EURO.  De offerte en de email ter bevestiging van een bestelling vermelden echter wel de te betalen BTW.
Indien de contractant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten.
Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling. In geval van wijzigingen hierin kan de eindprijs dienovereenkomstig herzien worden.

Artikel 8. De wijze van teruggave en terugname van het product

Verkochte toestellen worden niet teruggenomen. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop van installatiemateriaal, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien betreffende leveringen waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
Indien contractant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen aangetekend terug, in de originele verpakking, en dit binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering.
Retouradres: Ampeire bvba - Collegelaan 77 bus 2, B-2140 Borgerhout

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied (Antwerpen) waarin onze zetel is gevestigd.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regelen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 10. Contact

Voor elke inlichting, verzoek of vraag is de klantendienst ter beschikking per e-mail : info@ampeire.be of schriftelijk aan Ampeire bvba, Collegelaan 77 bus 2, B-2140 Borgerhout.

Alle prijzen op www.ampeire.be zijn vermeld in € (euro)  en zijn exclusief 21% BTW, Recupel, Auteursrechten en Batterijheffing.